شعر

        نام من سرباز کوی عترت است ،

 دوره آموزشی ام هیئت است .

پــادگــانم چــادری شــد وصــله دار ،

سر درش عکس علی با ذوالفقار .

ارتش حیــدر محــل خدمتم ،

 بهر جانبازی پی هر فرصتم .

 نقش سردوشی

من یا فاطمه است ، قمقمه ام پر ز آب علقمه است .

 رنــگ پیراهــن نه رنــگ

خاکــی است ،

 زینب آن را دوخته پس مشکی است .

اسـم رمز حمله ام

یاس علــی ،

 افسر مافوقم عباس علی (ع).......

 

/ 0 نظر / 7 بازدید