میلاد امام زمان مبارک

طاقتم طاق شد و از تو نیامد، خبری

جگرم آب شد و از تو نیامد ، خبری

عاشقانی که مدام از فرجت میگفتند

عکسشان قاب شد و از تو نیامد، خبری

جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان و شادی روح آنان که در انتظارش از دنیا رفتند

صلوات

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
...

ا خوتم مووارک مهندس

...

ایگوم کی در دوکونت شربت شیرینی ایدی